• ODLIČNOST

  Ponosni smo na to, da svoje delo opravljamo z najvišjo stopnjo integritete in skrbnosti.

Odvetniki

Mitja Kocmut, MJur (Univerza Oxford)

Odvetnik

E: mitja@kocmut.si

Po dokončanem univerzitetnem študiju prava v Sloveniji je Mitja svoje izobraževanje nadaljeval v okviru magistrskega študija na Univerzi Oxford (Velika Britanija), kjer se je posebej posvečal predvsem pravu EU in pravu varstva konkurence. Nato je pred odprtjem lastne odvetniške pisarne delovne izkušnje več let pridobival najprej na Višjem sodišču v Ljubljani in nato v eni izmed vodilnih slovenskih odvetniških družb (Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji), kjer je svetoval strankam zlasti v postopkih združitev in prevzemov, v konkurenčnopravnih postopkih in v različnih gospodarskopravnih ter civilnopravnih zadevah, poleg tega pa je stranke zastopal v sporih pred sodišči in drugimi pristojnimi institucijami.

Na podlagi svojih bogatih domačih in tujih izkušenj lahko Mitja strankam zagotavlja kakovostno pravno svetovanje z raznolikega spektra področij, ki zajemajo vse od telekomunikacij, medijev in gradbeništva, pa do varstva okolja, energetike, intelektualne lastnine in varstva potrošnikov. Poleg tega strankam zagotavlja zastopanje v najrazličnejših pravnih sporih ter nastopa tako pred sodišči in institucijami Evropske unije, kot tudi pred slovenskimi sodišči in institucijami.

V okviru specializiranih pravnih področij odvetniške pisarne Mitja stranke redno zastopa pri prijavah koncentracij podjetij Javni agenciji RS za varstvo konkurence in Evropski komisiji ter strankam svetuje in jih predstavlja v konkurenčnopravnih postopkih vodenih pred navedenima institucijama. Njegove široke izkušnje na tem področju zajemajo konkurenčnopravne preiskave, postopke zlorabe prevladujočega položaja, kartele in druge omejevalne sporazume, državne pomoči, združitve in prevzeme ter zagotavljanje skladnosti ravnanja podjetij s pravili varstva konkurence.

Mitja je eden izmed soavtorjev Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence s komentarjem, ki predstavlja eno ključnih teoretičnih del s področja slovenskega prava varstva konkurence. Poleg tega redno objavlja v različnih slovenskih in tujih pravnih publikacijah (European Competition Law Review, Podjetje in delo, Pravna praksa…). Kot predavatelj je Mitja pogosto vabljen tudi na različne pravne konference (Dnevi slovenskih pravnikov (2013), II. International Judicial Conference (2013), Izzivi reciklažne industrije v Sloveniji (2014), Znanstvena konferenca o konkurenčnem pravu ES (2009)…) in mednarodne projekte (projekt Približevanja zakonodaje Črne Gore pravu EU na področju prostega pretoka storitev in varstva konkurence).

Govori in uporablja slovenski, angleški, hrvaški, srbski in nemški jezik.

Področja dela

 • gospodarsko pravo
 • gradbeništvo
 • energetika
 • korporacijsko pravo
 • pravo intelektualne lastnine
 • pravo varstva konkurence
 • pravo varstva okolja
 • pravo varstva potrošnikov
 • reševanje sporov
 • telekomunikacije, mediji in IT
 • združitve in prevzemi

Ursula Kocmut, LL.M.(Hong Kong)

Zunanja sodelavka

E: ursula@kocmut.si

Po zaključenem univerzitetnem študiju prava v Sloveniji je Ursula dokončala še magistrski študij prava (LL.M.) v Hong Kongu ter nato v taistem mestu pričela tudi svojo poklicno pot v azijski izpostavi večje mednarodne pravne pisarne (Beiten Burkhardt), kjer je predvsem zagotavljala pravno svetovanje različnim strankam iz Evropske unije v zvezi z njihovim poslovanjem na kitajskem trgu. Kasneje je svoje mednarodne pravne izkušnje Ursula obogatila še z delom v priznanem hongkongškem mednarodnem arbitražnem centru (Hong Kong International Arbitration Centre).

Preden se je Ursula pridružila eni izmed vodilnih slovenskih odvetniških pisarn (Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji), je delovne izkušnje pridobivala tudi pod okriljem ene izmed največjih svetovnih revizorsko-davčnih ustanov (Ernst&Young), kjer se je osredotočala zlasti na gospodarsko in davčno pravo. Iz navedenega razloga tudi dandanes tako še vedno med drugim v okviru gospodarskopravnega in civilnopravnega svetovanja strankam svetuje tudi glede njihovih davčnih zadev, ter zastopa njihove interese tako pred sodišči kot tudi pred davčnimi in drugimi pristojnimi organi.

Ursula ima večletne izkušnje pri nudenju pravnega svetovanja vodilnim podjetjem na trgu, katerim zagotavlja zlasti svetovanje s področja gospodarskega in korporacijskega prava, zdravstva in farmacije, nepremičninskega prava, insolvenčnega prava in prava intelektualne lastnine. Poleg tega redno nastopa pred sodišči in drugimi pristojnimi institucijami, kjer zastopa interese strank v sodnih in drugih sporih.

Kot avtor je med drugim objavljala v International Financial Law. Poleg slovenščine kot materni jezik govori in uporablja tudi angleščino, pasivno pa govori in uporablja tudi nemščino.

Practice Areas

  • davčno pravo
  • delovno pravo
  • gospodarsko pravo
  • insolvenčno pravo
  • izvršilno pravo
  • korporacijsko pravo
  • združitve in prevzemi
  • nepremičnine
  • pravo intelektualne lastnine
  • varstvo osebnih podatkov
  • reševanje sporov
  • zavarovalništvo
  • zdravstvo in farmacija

O nas

Storitve

Odvetniki

Kontakt